Image: Teacher (Lama) - Sakya Tridzin 29, Kunga Tashi - detail 3

(item no. 85735) « back