Mandala of Guhyasamaja (Buddhist Deity) - Akshobhyavajra - Bottom right corner

« Item details Reset Open in tab Help