Guhyasamaja (Buddhist Deity) - Akshobhyavajra - Reverse of Image

« Item details Reset Open in tab Help