Himalayan Art Resources

Iconography Set: Jambhala (Zurich)

Rinjung Lhantab | Jambhala Iconography

List of Iconographic Forms:
- Yellow Jambhala (various texts)
- Yellow Jambhala (Guhyasamaja Tantra)
- Yellow Jambhala (Siddhaikavira Tantra)
- Black Jambhala
- White Jambhala
- Red Jambhala (Chakrasamvara Tantra)
- Red Jambhala
- Green Jambhala (Kalachakra Tantra)

Videos:
- Jambhala: Deity of Wealth
- Kubera, Who Am I?

Jeff Watt [updated 2-2021]