Himalayan Art Resources

Buddhist Deity: Avalokiteshvara (Four Tatagatas)

Avalokiteshvara Main Page | Avalokiteshvara Outline | Eleven Faces Outline