Himalayan Art Resources

Subject: Confession Buddhas (Lokesh List)

Confession Buddhas: Religious Context

The Thirty-five Confession buddhas (from the publication of Lokesh Chandra)1. Shakyamuni. sha kya thubpa (Sanskrit. shakya muni)

2. Vajra Pramarthin. rdo rje snyin pos rab tu 'joms pa (Skt. Vajra pramarthin) 201048

3. Ratnarchi. rin chen 'od 'phro (Skt. Ratnārci) 201049

4. Nageshvara Raja. Klu dbang gi rgyal po (Skt. Nāgesvara rāja) 201050

5. Virasena. dpa' bo'i sde (Skt. Vīra sena) 201051

6. Vira Nandi. dpal dgyes (Skt. Vīra nandī) 201052

7. Ratnagni. rin chen me (Skt. Ratnāgni) 201053

8. Ratna Chandra prabha. rin chen zla 'od (Skt. Ratna candra prabha) 201054

9. Amoghadarshi. mthong ba don yod (Skt. Amoghadarsi) 201055

10. Ratna Chandra. rin chen zla ba (Skt. Ratnacandra) 201056

11. Vimala. dri ma med pa (Skt. Vimala) 201057

12. Shri Datta. dpal sbyin (Skt. sri datta) 201058

13. Brahma. tshangs pa (Skt. Brahma) 201059

14. Brahma Datta. tshangs pas sbyin (Skt. Brahma datta) 201060

15. Varuna. Chu lha (Skt. Varuna) 201061

16. Varuna Deva. chu lha'i lha (Skt. Varuna deva) 201062

17. Shri Bhadra. dpal bzang (Skt. Sri Bhadra) 201063

18. Chandana Shri. tsan dan dpal (Skt. Candana srī) 201064

19. Anantaujas. gzi brjid mtha' yas (Skt. Anantaujas) 201065

20. Prabha Shri. 'od dpal (Skt. Prabhā srī) 201066

21. Ashoka Shri. mya ngan med pa'i dpal (Skt. Asoka srī) 201067

22. Narayana. sred med kyi bu (Skt. Nārāyana) 201068

23. Kusuma Shri. me tog dpal (Skt. Kusuma srī) 201069

24. Brahma Jyoti. tshangs pa'i 'od zer (Skt. Brahma jyoti) 201070

25. Padma Jyoti. pad ma'i 'od zer (Skt. Padma jyoti) 201071

26. Dhana Shri. nor dpal (Skt. Dhana srī) 201072

27. Smriti Shri. dran pa'i dpal (Skt. Smrti srī) 201073

28. Suparaikirtita Nama Shri. mtshan dpal yongs grags (Skt. Suparikīrtita nāma sri) 201074

29. Indraketu Dhvaja. dbang po'i tog gi rgyal mtshan (Skt. Indraketu dhvaja) 201075

30. Suvikranta Shri. Shin tu rnam par gnon pa dpal (Skt. Suvikrānta srī) 201076

31. Yuddha Jaya. g.yul las rgyal ba (Skt. Yuddha jaya) 201077

32. Vikrantagami Shri. rnam par gnon pa gshegs pa'i dpal (Skt. Vikrāntagāmī sri) 201078

33. Samantavabhashas Vyuha Shri. kun nas snang ba bkod pa'i dpal (Skt. Samantavabhasavyuha srī) 201079

34. Ratna Padma. rin chen pad ma (Skt. Ratna padma) 201080

35. Shailendra Raja. rid bang gi rgyal po (skt. sailendra rāja) 201081