Himalayan Art Resources

Buddhist Deity: Yamari, Rakta (Masterworks)

Rakta Yamari Main Page | Masterworks Main Page

Masterworks:
- Rakta Yamari (Painting)
- Rakta Yamari (Sculpture)
- Krishna Yamari
- Vajrabhairava