Himalayan Art Resources

Shakyamuni Buddha: Sarvadurgati Tantra (Mandala)

Shakyamuni Buddha (Sarvadurgati) | Sarvadurgati Main Page