Himalayan Art Resources

Incarnation Lineage: Tai Situ (Black Hat)

Tai Situ (Black Hat) | Tai Situ (Previous Lives) | Tai Situ Main Page

"This red hat of mine was given to Situ Chokyi Gyaltsen (5th Situ) by the 9th Karmapa Wangchug Dorje. Before that, Situ Mitrug Chokyi Gocha (4th Situ) had a black hat in the shape of the Five Buddha Families. Before that, Chokyi Gyaltsen (1st Situ) appeared in a black hat having three petals; it was called a black hat and known as a Chinese officials hat." (Situ Panchen Chokyi Jungne, 1700-1774. The Autobiography and Diaries of Situ Panchen Chos kyi 'byung gnas, page 34 [TBRC W00kG09387]).

Also see HAR #81544 depicting the complete Situ incarnation lineage and several black hats.

ཏའི་སི་ཏུར་འབོད་པ་ཀརྨ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་རང་ཚུལ་དྲང་པོར་བརྗོད་པ་དྲི་བྲལ་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ།

ཁོ་བོའི་ཞྭ་དམར་འདི་ནི་རྗེ་བཙུན་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེས་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གནང་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་གོང་ དུ་སི་ཏུ་མི་འཁྲུགས་ཆོས་ཀྱི་གོ་ཆའི་དུས་ཞྭ་ནག་རིགས་ལྔའི་དབྱིབས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་འདུག་ཅིང་། ཆོས་ཀྱི་ རྒྱལ་མཚན་སྔ་མ་ལ་གཡས་གཡོན་དང་རྒྱབ་ནས་པད་འདབ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཞྭ་ནག་ཞིག་བཞེས་པར་སྣང་། དེ་ལ་ཞྭ་ནག་བཞེས་པ་རྣམས་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ལས་ཞྭ་ཡིན་པར་གྲགས།


Karma Gellek 6-2014