Himalayan Art Resources

Mandala: Geometric Shaped Mandalas

Geometric Shaped Mandalas | Mandala Types Glossary | Mandala Main Page | Mandala Technical Glossary

Shapes of Mandala:
- Circular Shaped Mandala
- Square Shaped Mandala
- Triangular Shaped Mandala
- Tetrahedron Shaped Mandala
- Others...

Jeff Watt 8-2016