Himalayan Art Resources

Buddhist Deity: Tara, Iconographic Forms (Textual)

Tara Main Page

Iconographic Texts:
- Bari Gyatsa (Bari Lotsawa Rinchen Drag)
- Drub Tab Gyatso (Lotsawa Dragpa Gyaltsen)
- Mitra Gyatsa (Mitra Yogin)
- Rinjung Gyatsa (Taranata)
- Rinjung Lhantab Forms of Lokeshvara (3rd Panchen Lama)
- Sadhanasamucchaya (Sanskrit Version)
- Compendium Paintings
- Others...

Videos:
- Tara Introduction: Three Points
- All Tara Videos

Bari Gyatsa:
25. Arya Tara
26. Sita Tara
27. Khadiravana Tara
28. Sita Tara
57. Mahachinakrama Tara
58. Vajra Tara
78. Sukla Tara

Drub Tab Gyatso (Ocean of Sadhanas)
48. Tara, Red-Green with One Face and Two Hands; Three Deities
49. Tara, Green with One Face and Two Hands
50. Tara, Green with One Face and Two Hands; Five Deities
51. Tara, Vajra, Yellow with Four Faces and Eight Hands; Twenty-one Deities
52. Tara, Vajra, White with One Face and Two Hands
53. Tara, Removing the Eight Fears, Red-Green with One Face and Two Hands
54. Tara, Mahachina Krama, Black with One Face and Four Hands
55. Tara, White with One Face and Two Hands
56. Tara, Wish-fulfilling Queen, White with One Face and Four Hands; Three Deities
57. Tara, White with Three Faces and Six Hands
58. Tara, Yakshi, Blue-Green with One Face and Four Hands
59. Tara, Red-Green with One Face and Four Hands
61. Tara, All-accomplishing, Yellow with Eight Faces and Sixteen Hands

Mitra Gyatsa (Mitra Yogin):
- 106. Vajra Tara 19 Deity
- 107. Tara (Suryagupta Tradition) 21 Deity

Rinjung Lhantab (Miscellaneous Forms):
- White Tara (Atisha Tradition)
- Tara (Four Deities of Kadam)
- Green Tara (Kashmiri Pandita)
- White Tara (Kashmiri Pandita)
- Tara (Daytime Peaceful, Nighttime Wrathful)
- Ishvara Tara from Oddiyana
- Chintamani Tara
- Red Tara (Sakya Tradition)
- Manidatta Tara
- Yellow Tara
- Nying Gi Sertig Chen
- White Tara
- Green Tara
- Twenty-one Taras

Zurkha Gyatsa:
5. Bka’ gdams lha bzhi las bzhi pa sgrol ma gtso ‘khor gsum gyi sgrub thabs dang rjes gnang /
41. pad ma’I rigs kyi yum sgrol ma gtso rkyang gi sgrub thabs/ ( rjes gnang spyi ‘gro lung gsum yin/)
42. gnyan lugs sgrol ljang gi sgrub thabs dang rjes gnang / rje btsun sgrol ljang gi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
43. sgrol ma dmar mo’I sgrub thabs dang rjes gnang /
44. sgrol dkar gur dkar ma’I sgrub thabs/ ‘di’I lo rgyus dang rjes gnang/
45. sgrol dkar bka’ bab dgu ldan gyi rjes gnang /
46. sgrol dkar thun mong ma yin pa dkyus gcig pa’I sgrub thabs dang rjes gnang /
85. mi tra lugs lnga pa ‘phrin las kyi lha sgrol ma’I sgrub thabs dang rjes gnang /

Jeff Watt 4-2017