Himalayan Art Resources

Chinese: Art Evaluation Criteria (Painting)

科目:艺术评价标准 (传统惯例) | Chinese Language Home Page

本页的内容会持续更新 : (English Language)

科目:艺术评价标准 (传统作品)

艺术评价标准
1. 品质
2. 状况
3. 图像
4. 珍稀性
5. 美学
6. 历史重要性
7. 其他要素


1. 品质
-线条
-颜色
-结构/布局
-复杂性
-材质
-制作准备
-比较与参照

2. 状况
-磨损
-佚失
-损坏
-自然增加物

3. 图像学
-度量
-宗教传统
-绘画流派&风格
-创造性

4. 珍稀性
-风格
-地域
-年代
-图像学

5. 美学
-平衡
-协调
-创造性
-透视与景深
-比例
-尺寸

6. 历史重要性
-来源
-题记
-历史因素
-文本纪录

7. 其他要素
-是否为组画
-背景脉络
-保存与修复
-重绘
-绘画流派
-绘画风格
-争议

杰夫.瓦特


Jeff Watt 7-2018