Himalayan Art Resources

Buddhist Deity: Manjushri, Dharmadhatu Masterworks

Manjushri, Dharmadhatu Vagishvara Namasangiti