Himalayan Art Resources

Buddhist Deity: Tara Source Texts

Tara Religious Context


84000: Translating the Words of the Buddha
Kriya Tantra Source Texts:

Toh 724. The Great Practice Manual of Tārā of the Upswept Tresses (āryatārāmūlakalpa, རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཆེན་པོ། · ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po). [610 pages] (The Tara Tantra: Tara's Fundamental Ritual Text (Tara-mula-kalpa). Translated by Susan A. Landesman. Treasury of the Buddhist Sciences. Columbia University, 2020).

Toh 726. The Tantra of Tārā, Source of All the Different Activities (tārāviśvakarmabhavatantra, སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུད། · sgrol ma las sna tshogs 'byung ba'i rgyud). [31 pages]

Toh 727/745/1000. The Hundred and Eight Names of Tārā (tārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam, སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa). [5 pages]

Toh 728. The Hundred and Eight Names of Tārā (tāradevīnāmāṣṭaśatakam, སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa). [7 pages]

Toh 729/1001. The Incantation of Tārā (སྒྲོལ་མའི་གཟུངས། · sgrol ma'i gzungs). [1 page].

Toh 730/1002. The Incantation, Tārā's Own Promise (tārāsvapratijñādhāraṇī, སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs). [2 pages]

Toh 731. Tārā Who Protects from the Eight Dangers (Tārāṣṭa­ghora­tāraṇī, སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐྱོབ་པ། · sgrol ma ’jigs pa brgyad las skyob pa). [5 pages]


Unexcelled Yoga Tantras:

Toh 438. Praise to Tārā with Twenty-One Verses of Homage (Namastāraikaviṃśati­stotra, སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ། · sgrol ma la phyag ’tshal nyi shu rtsa gcig gis bstod pa). 3 pages

Toh 437. The Practice Manual of Noble ​Tārā​ Kurukullā.​ (Ārya­tārā­kurukullā­kalpa, འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་རྟོག་པ། · ’phags ma sgrol ma ku ru kul+le’i rtog pa). 27 pages
Lotsawa House: Tara Series
Jeff Watt 12-2020

(The images below are only a selection of examples).