Himalayan Art Resources

Hindu Deity: Shiva Iconography (Buddhist List)

Shiva Iconography (Buddhist)

Shiva is represented in each of the mandalas listed below.

Shiva as a Secondary Figure in Buddhist Mandalas:
- Bhaishajyaguru Mandala
- Pancharaksha Devi Mandala
- Amoghapasha Mandala
- Bhutadamara Vajrapani Mandala
- Abhisambodhi Vairochana Mandala
- Tailokyavijaya Mandala
- Paramadya Samkshiptakula Mandala
- Paramadya Vajrasattva Mandala
- Sarvavid Vairochana Mandala
--- Chakravarti Guna Mandala
--- Vajrapani Dikpala Mandala
--- Trailokyavijaya Bhairava Mandala
--- Trailokyavijaya Mahadeva Mandala
- Dharmadhatu Vagishvara Manjushri Mandala
- Buddhasamayoga Vajrasattva Mandala
- Yogambara Mandala
- Vajrakila Mandala

Jeff Watt 1-2021