Himalayan Art Resources

Buddhist Deity: Amoghasiddhi Buddha, 不空成就佛, སངས་རྒྱས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ། (Masterworks)

Amoghasiddhi Buddha Main Page | Masterworks Buddhas, 佛陀