Himalayan Art Resources

King: Aku Trotung

Aku Trotung | Gesar Main Page | Gesar Outline Page | Gesar Number Sets | Glossary Main Page

Aku Trotung: the uncle of King Gesar of Ling.