Himalayan Art Resources

Tibet: Samye, Tsiu Marpo Ukang

Tsi'u Marpo Ukang | Tsi'u Marpo Main Page | Samye Monastery | Confession Buddhas | Interior Murals