Himalayan Art Resources

Tantra Classification: Yoga Tantra

Yoga Tantra | Tantra Classification Main Page

There are six principle Tantras belonging to the Yoga Classification.

Yoga Tantras:
- Sarvatatagata Tattvasamgraha Nama Mayahana Sutra [Toh 479] Vajradhatu Mandala, Trailokyavijaya Mandala

- Vajrashekhara Mahaguhya Yogatantra [Toh 480]

- Shri Paramadya Samkshipta Kula Mandala [Toh 487] Vajrasattva Mandala 1, Vajrasattva Mandala 2

- Sarvadurgati Parishodhana Tejorajasya Tatagatasya Arhato Samyaksambuddhasya Kalpaikadesha Nama [Toh 483]

- Sarvadurgati Parishodhana Tejorajasya Tatagatasya Arhato Samyaksambuddhasya Kalpa Nama [Toh 485]

- Manjushri Jnanasattvasya Paramarta Namasangiti [Toh 360] Dharmadhatu Vagishvara, Samkshiptakula Guhyaka Manjushri

Four Tantra Classifications:
Kriya Tantra | Charya Tantra | Yoga Tantra | Anuttarayoga Tantra

Jeff Watt [updated 8-2018]