Himalayan Art Resources

Buddhist Deity: Avalokiteshvara, Khasarpana (Pala Stone)

Avalokiteshvara, Khasarpana (Pala Stone) | Avalokiteshvara, Khasarpana