Himalayan Art Resources

Bon Deity: Kuntu Zangpo

Kuntu Zangpo | Bon Peaceful Deities Page

Tibetan: Kuntu Zangpo (kun tu bzang po).