Himalayan Art Resources

Buddhist Deity: Vajrapani, Wrathful (Names & Traditions)

Vajrapani, Wrathful Figures

Subjects, Topics & Types:
- Description
- Bhutadamara (All)
- Drozang Tradition (Nilambhara)
- Fierce Vajrapani (Krodha)
- Kangtseg Vajrapani (skullcup)
- Krodha Guhyapati (with consort)
- Kutagara Vajrapani (Shanglon Dorje Dudul Cycle)
- Mahachakra (All Forms)
- Nilambhara Tradition (wrathful, one face & two hands)
- Sutra Tradition (Nartang Gyatsa)
- Rechungpa Tradition (wrathful, one face & two hands)
- Red Vajrapani
- Sakya Tradition (similar to Nilambhara)
- Three Combined Deities
- Utsarya

Nyingma:
- Dragdul Tro: HAR #8915
- Others...

Textual Collections:
- Bari Gyatsa (no forms of Vajrapani)
- Mitra Gyatsa
- Patsab Gyatsa
- Rinjung Lhantab Vajrapani Figures
- Sadhanamala
- Sadhanasamucchaya
- Zurkha Gyatsa
- Others...

Nartang Gyatsa:
16. Bhutadamara Vajrapani
23. Sutrakrama Ekavira Vajrapani

Rinjung Lhantab/Gyatsa:
- Ucharya Vajrapani
- Blue Cloak Nilambhara Vajrapani
- Sakya Tradition Vajrapani
- Rechungpa Tradition Vajrapani
- Tumpo Dratog Vajrapani
- Tumchung Marpo Vajrapani (red)
- Drozang Tradition Blue Cloak Vajrapani
- Kangtseg Vajrapani
- Bhutadmara Vajrapani
- Bhutadamara (New) Vajrapani
- Vajrapani, Peaceful
- Guhyapati Wrathful Secret Lord
- Shyama Vajrapani (green)

Zurkha Gyatsa:
51. bya rgyud rdo rje’i rigs kyi bdag po phyag rdor gos sngon can gyi sgrub thabs dang rjes gnang.
52. phyag rdor u tsar+ya na’i sgrub thabs dang rjes gnang.
53. phyag rdor gtum po khyung lnga’i sgrub thabs dang rjes gnang.
54. phyag rdor gtum po khra thogs kyi sgrub thabs dang rjes gnang.
55. phyag rdor ‘byung po ‘dul byed kyi sgrub thabs dang rjes gnang.

Jeff Watt 9-2022

(The images below are only a selection of examples from the links above).