Himalayan Art Resources

Hindu Deity: Bhairava (Shiva) Main Page

Bhairava | Bhairava Mask (Nepal) | Shiva Main Page | Hindu Religion Main Page | Hindu Gods Index/Glossary