Himalayan Art Resources

Glossary: Hindu Gods Index/Glossary

Hindu Gods Index/Glossary | Hindu Religion Main Page | HAR Glossary

List of Gods & Heavenly Creatures:
- Agni
- Ardhanarishvara Shiva-Parvati
- Apsaras
- Bhairava
- Brahma
- Chamundi
- Chandika
- Chandra
- Chinnamasta
- Dasa Mahavidya
- Durga
- Gajalakshmi
- Ganesha
- Garuda
- Indra
- Indrani
- Kali
- Karttikeya
- Kinnara
- Kirtimukha
- Krishna
- Kumara
- Kaumari (Kumari)
- Lakshmi
- Mahavidya, Dasa
--- Kali
--- Tara
--- Chinnamasta
--- Bhuvaneshvari
--- Bagala
--- Dhumavati
--- Kamala
--- Matangi
--- Shodashi
--- Bhairavi
- Manasa
- Matraka, Sapta
--- Brahmani (related to Brahma)
--- Maheshvari (related to Shiva)
--- Kaumari (related to Karttekeya)
--- Vaishnavi (related to Vishnu)
--- Varahi (related to Varaha)
--- Narasimhi (related to Narasimha Avatar)
--- Aindri (related to Indra)
- Naga (serpent figure)
- Parvati
- Purusha
- Ratri (Kalaratri)
- Sapta Matrakas
- Sarasvati
- Shiva
- Shivaa
- Shri (Shri Yantra)
- Siddha Lakshmi
- Skanda
- Surya
- Varaha
- Vishnu
--- Matsaya Avatar
--- Kurma Avatar
--- Varaha Avatar
--- Narasimha Avatar
--- Vamana Avatar
--- Parashu Rama Avatar
--- Krishna Avatar
--- Bala Rama Avatar
--- Buddha Avatar
--- Kalki Avatar
- Vaikuntha Kamalaja, Vishnu-Lakshmi
- Vyala
- Yama
- Others...

Jeff Watt 2-2003 [Updated 4-2015]