Himalayan Art Resources

Shakyamuni Buddha: Life Story #7 Miracles

Life Story #7 Miracles | Shakyamuni Life Story Main Page | Shakyamuni Buddha Main Page | Shakyamuni Outline Page | Twelve Deeds Outline Page

Shakyamuni Buddha Displaying Miracles.
(ston pas chos 'phrul bstan pa'i mdzad pa)