Himalayan Art Resources

Subject: Geography (Four Sacred Mountains of Tibet)

Geography (Four Sacred Mountains of Tibet) | Purelands & Sacred Geography Main Page | Mountain Gods & Local Deities

Four Sacred Mountains of Tibet:
- Kailash (Tise)
- Nyenchen Tanglha (Mountain Deity)
- Kawa Karpo
- Haburi

- Other Tibetan systems of Four Sacred Mountains.

Jeff Watt 9-2016