Himalayan Art Resources

Indian Adept: Mahasiddha List (Vajrasana)

Vajrasana Page

List of names from the Praise of the Eighty-four Mahasiddha by Vajrasana, Tangyur, vol. tshu, folio 219-226.

1. Nagarjunagarbha
2. Aryadeva
3. Luipa
4. Padmavajra
5. Saraha (1)
6. Sararuhavajra
7. Dombi Heruka
8. Virupa
9. Busukura
10. Vajra Ghanta
11. Nalendrapa
12. Kukuripa
13. Buddhajnana
14. Kanhavajra/Krishnavajra (nagpo dorje)
15. Indrabhuti
16. Naropa
17. Kotalipa
18. Tantrala
19. Lawapa
20. Chandragomi
21. Shantipa
22. Atisha (mar me dze)
23. Telopa
24. Krishnacharya (nagpo chopa)
25. Pig Herder (pag tsangpa)
26. Bhadrapa
27. Shawaripa
28. Darikapa
29. Nagabodhi
30. mar me lha
31. Dakipa
32. Jetari
33. Sarakapa
34. Shantipa
35. Tagapa
36. Jalandhara
37. Kamala
38. Suvarnadvipa
39. Virayapa
40. Kongkana
41. Pakapala
42. Tampaka
43. Bhinasa
44. Sutaloki
45. Dharmakirti
46. Kumara
47. Kantali
48. Nilapa
49. Padmakara
50. Singhapa
51. Minarapa
52. Having the Strength of the Clouds (trin gyi shug chan)
53. Karupaka
54. Dasiripa
55. Ananta
56. Sengepa (I)
57. Chandrabhadra
58. Anandagarbha
59. Chandrakirti
60. (smad dkris pa)
61. Karnapa
62. Avadhuti
63. Charyapa
64. Shakya Shenyen
65. Chandali
66. The Singer (luyang khan)
67. Bhagalana
68. (sgra mkhan zhabs)
69. Kontali
70. Chapari
71. Siyali
72. Ravigupta
73. Vagishvara
74. Hilapa
75. Kalaka
76. Kubhucha
77. Sengepa (II)
78. Asanga
79. Natapa
80. Flute Player (lingbu kan)
81. Saraha (2)
82. Sarasuka
83. Kalalamge
84. Bhayani
85. Metogpa