Index of Indian Names - People

A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V.

A
Abhayakaragupta (scholar)
Abheda (Arhat)
Ajita (Arhat)
Angaja (Arhat)
Arhats, Sixteen
         Abheda
         Ajita
         Angaja
         Bakula
         Chudapantaka
         Gopaka
         Kalika
         Kanakabharadvaja
         Kanakavatsa
         Nagasena
         Pantaka
         Pindola Bharadvaja
         Rahula
         Shribhadra
         Vajriputra
         Vanavasin
Asanga
Atisha (scholar)
Avadhutipa (Indian adept)

B
Bakula (Arhat)
Bhavaviveka (scholar)
Buddha Shakyamuni

C
Chudapantaka (Arhat)

D
Damarupa (Indian adept)
Dharmata (Arhat set, Attendant)
Dombi Heruka (Indian adept)

G
Ghantapada (Indian adept)
Gopaka (Arhat)

H
Hvashang (Arhat set, Patron)

I
Indrabhuti (Indian king & adept)

J
Jalandhara (Indian adept)

K
Kalika (Arhat)
Kanakabharadvaja (Arhat)
Kanakavatsa (Arhat)
Krishnapa/Kanha (Indian adept)
Kukkuripa (Indian adept)

L
Lavapa (Indian adept)

M
Manjukirti (Shambhala king)
Mayadevi (mother of Shakyamuni)

N
Nagarjuna (scholar & adept)
Nagasena (Arhat)
Naropa (Indian adept)

P
Padampa Sangye (Indian adept with a Tibetan name)
Padmasambhava (Indian adept)
Padmavajra (Indian adept)
Pantaka (Arhat)
Pindola Bharadvaja (Arhat)

R
Rahula (Arhat)

S
Saraha (Indian adept)
Shakyamuni (Buddha)
Shantipa (Indian adept)
Shri Simha (adept)
Shribhadra (Arhat)
Subhuti (Early Patriarch)
Sureshana (Shambhala king)

T
Tantipa (Indian adept)
Tilopa (Indian adept)

U
Unidentified Indian Adepts (painting and sculpture)

V
Vajriputra (Arhat)
Vanavasin (Arhat)
Vasubhandu (Indian Scholar)
Virupa (Indian adept)